fbpx

SMF PROJECT

Polityka Prywatności

1. Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych po­zy­ska­nych za po­śred­nic­twem ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go www.smfproject.com zwane­go dalej: „Ser­wi­sem In­ter­ne­to­wym”

2. Wła­ści­cie­lem Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go i jed­no­cze­śnie ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych jest SMF PROJECT Sandra Wildner z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach przy ul. Sowińskiego 4. NIP 6272522448, REGION 240454360, zwana dalej SMF PROJECT Sandra Wildner

3. Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przez SMF PROJECT Sandra Wildner za po­śred­nic­twem Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go są prze­twa­rza­ne zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swobod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych), zwane rów­nież RODO.

4. SMF PROJECT Sandra Wildner do­kła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści do po­sza­no­wania pry­wat­no­ści Użyt­kow­ni­ków od­wie­dza­ją­cych Ser­wis In­ter­ne­to­wy.

§ 1

Ro­dzaj prze­twa­rza­nych da­nych, cele oraz pod­sta­wa praw­na

1. SMF PROJECT Sandra Wildner zbie­ra informację do­ty­czą­ce osób fi­zycz­nych, osób fi­zycz­nych pro­wa­dzą­cych we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność go­spo­dar­czą lub za­wo­do­wą oraz osób fi­zycz­nych re­pre­zen­tu­ją­cych osoby praw­ne lub jed­nost­ki or­gani­za­cyj­ne nie­bę­dą­ce oso­ba­mi praw­ny­mi, któ­rym usta wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, zwani dalej łącz­nie jako Użyt­kow­ni­cy

2. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków są zbie­ra­ne w przy­pad­ku:

 • re­je­stra­cji konta w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym, w celu utwo­rze­nia in­dy­wi­du­al­ne­go konta i za­rzą­dza­nia tym kon­tem. Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wy­ko­nania umowy o świad­cze­nie usłu­gi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • skła­da­nia za­mó­wie­nia w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym, w celu wy­ko­na­nia umowy sprze­da­ży. Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wy­ko­na­nia umowy sprze­da­ży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sub­skryp­cji biu­le­ty­nu in­for­ma­cyj­ne­go (New­slet­ter), w celu wy­ko­na­nia umowy, któ­rej przed­mio­tem jest usłu­ga świad­czo­na drogą elek­tro­nicz­ną.
  Pod­sta­wa praw­na – zgoda osoby, któ­rej dane do­ty­czą na wy­ko­na­nie umowy o świad­czenie usłu­gi New­slet­ter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • ko­rzy­sta­nia z usłu­gi for­mu­la­rza kon tak­to­we­go w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym w celu wy­ko­na­nia umowy świad­czo nej drogą elek­tro­nicz­ną.
  Pod­sta­wa prawna: nie­zbęd­ność do wy­ko­na­nia umowy o świad­cze­nie usłu­gi for­mu­la­rza kontak­to­we­go (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ko­rzy­sta­nia z usłu­gi Za­py­taj o ofer­tę w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym w celu wy­ko­nania umowy świad­czo­nej drogą elek­tro­nicz­ną. Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wy­ko­na­nia umowy o świad­cze­nie usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. W przy­pad­ku re­je­stra­cji konta w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym, Użyt­kow­nik po­da­je:

 • adres e-mail;
 • imię i na­zwi­sko;
 • numer te­le­fo­nu.

4. W przy­pad­ku Przed­się­bior­ców, po­wyż­szy za­kres da­nych jest do­dat­ko­wo po­szerzo­ny o:

 • firmę Przed­się­bior­cy;
 • numer NIP.

5. Pod­czas re­je­stra­cji konta w Ser­wi­sie In ter­ne­to­wym Użyt­kow­nik sa­mo­dziel­nie usta­la in­dy­wi­du­al­ne hasło do­stę­pu do swo­je­go konta. Użyt­kow­nik może zmie­nić hasło, w póź­niej­szym cza­sie, na za­sa­dach opi­sa­nych w §5.

6. W przy­pad­ku skła­da­nia za­mó­wie­nia w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym, Użyt­kow­nik po­da­je na­stę­pu­ją­ce dane:

 • adres e-mail;
 • dane ad­re­so­we:
 • kod pocz­to­wy i miej­sco­wość;
 • ulica wraz z nu­me­rem domu/miesz­ka­nia.
 • imię i na­zwi­sko;
 • numer te­le­fo­nu.

W przy­pad­ku za­ku­pu na inną osobę fi­zycz­ną zo­sta­ną po­da­ne rów­nież po­niż­sze dane tej osoby:

 • adres e-mail;
 • dane ad­re­so­we:
 • kod pocz­to­wy i miej­sco­wość;
 • ulica wraz z nu­me­rem domu/miesz­ka­nia.
 • imię i na­zwi­sko;
 • numer te­le­fo­nu.

7. W przy­pad­ku Przed­się­bior­ców, po­wyż­szy za­kres da­nych jest do­dat­ko­wo po­szerzo­ny o:

 • firmę Przed­się­bior­cy;
 • numer NIP

8. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z usłu­gi New­slet­ter, Użyt­kow­nik po­da­je je­dy­nie swój adres e-mail.

9. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, Użyt­kow­nik po­da­je na­stę­pu­ją­ce dane:

 • adres e-mail;
 • imię i na­zwi­sko;
 • numer te­le­fo­nu

10. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z usłu­gi Za­py­taj o ofer­tę, Użyt­kow­nik po­da­je na­stę­pują­ce dane:

 • adres e-mail;
 • imię i na­zwi­sko;
 • firmę Przed­się­bior­cy;
 • numer te­le­fo­nu.

11. Pod­czas ko­rzy­sta­nia ze Stro­ny In­ter­ne­to­wej Ser­wi­su mogą być po­bie­ra­ne do­datko­we in­for­ma­cje, w szcze­gól­no­ści: adres IP przy­pi­sa­ny do kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka
lub ze­wnętrz­ny adres IP do­staw­cy In­ter­ne­tu, nazwa do­me­ny, ro­dzaj prze­glą­dar­ki, czas do­stę­pu, typ sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

12. Od Użyt­kow­ni­ków mogą być także gro­ma­dzo­ne dane na­wi­ga­cyj­ne, w tym in­forma­cje o lin­kach i od­no­śni­kach, w które zde­cy­du­ją się klik­nąć lub in­nych czyn­nościach, po­dej­mo­wa­nych w na­szym Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym. Pod­sta­wa praw­na – praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), po­le­ga­ją­cy na uła­twie­niu korzy­sta­nia z usług świad­czo­nych drogą elek­tro­nicz­ną oraz na po­pra­wie funk­cjo­nal­ności tych usług.

13. W celu usta­la­nia, do­cho­dze­nia i eg­ze­ku­cji rosz­czeń mogą być prze­twa­rza­ne niektó­re dane oso­bo­we po­da­ne przez Użyt­kow­ni­ka w ra­mach ko­rzy­sta­nia z funk­cjo­nalno­ści w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym takie jak: imię, na­zwi­sko, dane do­ty­czą­ce ko­rzy­stania z usług, je­że­li rosz­cze­nia wy­ni­ka­ją ze spo­so­bu, w jaki Użyt­kow­nik ko­rzy­sta
z usług, inne dane nie­zbęd­ne do udo­wod­nie­nia ist­nie­nia rosz­cze­nia, w tym roz­miarów po­nie­sio­nej szko­dy. Pod­sta­wa praw­na – praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (art. 6 ust.

14. Prze­ka­za­nie da­nych oso­bo­wych do SMF PROJECT Sandra Wildner jest do­browol­ne, w związ­ku z za­wie­ra­ny­mi umo­wa­mi sprze­da­ży, czy też świad­cze­nia usług za
po­śred­nic­twem Stro­ny In­ter­ne­to­wej Ser­wi­su, z tym jed­nak za­strze­że­niem, że niepoda­nie okre­ślo­nych w for­mu­la­rzach da­nych w pro­ce­sie Re­je­stra­cji unie­moż­li­wia
Re­je­stra­cję i za­ło­że­nie Konta Użyt­kow­ni­ka, zaś w przy­pad­ku skła­da­nia za­mó­wie­nia bez Re­je­stra­cji

§ 2

Komu udo­stęp­nia­ne lub po­wie­rza­ne są dane oraz jak długo są prze­cho­wy­wa­ne?

1. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­ka­zy­wa­ne są do­staw­com usług, z któ­rych ko­rzysta SMF PROJECT Sandra Wildner przy pro­wa­dze­niu Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go. Dostaw­cy usług, któ­rym prze­ka­zy­wa­ne są dane oso­bo­we, w za­leż­no­ści od uzgod­nień umow­nych i oko­licz­no­ści, albo pod­le­ga­ją po­le­ce­niom SMF PROJECT Sandra
Wildner co do celów i spo­so­bów prze­twa­rza­nia tych da­nych (pod­mio­ty prze­twa­rzają­ce) albo sa­mo­dziel­nie okre­śla­ją cele i spo­so­by ich prze­twa­rza­nia (ad­mi­ni­stra­torzy)

 • Pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce. SMF PROJECT Sandra Wildner Ko­rzy­sta z do­stawców, któ­rzy prze­twa­rza­ją dane oso­bo­we wy­łącz­nie na po­le­ce­nie SMF
  PROJECT Sandra Wildner. Na­le­żą do nich m. in. do­staw­cy świad­czą­cy usłu­gi ku­rier­skie, usłu­gi księ­go­we, sys­te­my do ana­li­zy ruchu w Ser­wi­sie In­ter­ne­towym, sys­te­my do ana­li­zy sku­tecz­no­ści kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych;
 • Ad­mi­ni­stra­to­rzy. SMF PROJECT Sandra Wildner. Ko­rzy­sta z do­staw­ców, którzy nie dzia­ła­ją wy­łącz­nie na po­le­ce­nie i sami usta­la­ją cele i spo­so­by wy­korzy­sta­nia da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków. Świad­czą oni usłu­gi płat­no­ści elek­tro­nicz­nych oraz ban­ko­we.

2. Lo­ka­li­za­cja. Do­staw­cy usług mają sie­dzi­bę głów­nie w Pol­sce i w in­nych kra­jach Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go (EOG).

3. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków prze­cho­wy­wa­ne są:

 • W przy­pad­ku, gdy pod­sta­wą prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest zgoda wów­czas dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są przez SMF PROJECT Sandra Wildner tak długo, aż zgoda nie zo­sta­nie od­wo­ła­na, a po od­wo­ła­niu zgody przez okres czasu od­po­wia­da­ją­cy okre­so­wi przedaw­nie­nia rosz­czeń jakie może ponosić SMF PROJECT Sandra Wildner, i jakie mogą być po­no­szone wobec niego. Je­że­li prze­pis szcze­gól­ny nie sta­no­wi ina­czej, ter­min przedaw­nie­nia wy­no­si lat sześć, a dla rosz­czeń o świad­cze­nia okre­so­we oraz rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – trzy lata.
 • W przy­pad­ku, gdy pod­sta­wą prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy, wów­czas dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są przez SMF PROJECT Sandra Wildner tak długo, jak jest to nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia umowy, a po tym cza­sie przez okres od­po­wia­da­ją­cy okre­so­wi przedaw­nie­nia rosz­czeń. Jeże­li prze­pis szcze­gól­ny nie sta­no­wi ina­czej, ter­min przedaw­nie­nia wy­no­si lat sześć, a dla rosz­czeń o świad­cze­nia okre­so­we oraz rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – trzy lata.

4. Dane na­wi­ga­cyj­ne mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne w celu za­pew­nie­nia Użyt­kow­ni­kom lep­szej ob­słu­gi, ana­li­zy da­nych sta­ty­stycz­nych i do­sto­so­wa­nia Ser­wi­su In­ter­ne­to­wego do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ków, a także ad­mi­ni­stro­wa­nia Ser­wi­sem In­ter­ne­to­wym.

5. W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik do­ko­na sub­skryp­cji biu­le­ty­nu in­for­ma­cyj­ne­go (New­slet­ter) na jego adres e-mail SMF PROJECT Sandra Wildner bę­dzie wy­sy­łać wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­ne za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cje han­dlo­we o pro­mo­cjach i no­wych pro­duk­tach do­stęp­nych w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym.

6. W przy­pad­ku skie­ro­wa­nia żą­da­nia SMF PROJECT Sandra Wildner udo­stęp­nia dane oso­bo­we upraw­nio­nym or­ga­nom pań­stwo­wym, w szcze­gól­no­ści jed­nost­kom or­ga­ni­za­cyj­nym Pro­ku­ra­tu­ry, Po­li­cji, Pre­ze­so­wi Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bowych, Pre­ze­so­wi Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów lub Pre­ze­so­wi Urzędu Ko­mu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej.

§ 3

Me­cha­nizm co­okies, adres IP

1. Ser­wis In­ter­ne­to­wy używa nie­wiel­kich pli­ków, zwa­nych co­okies. Za­pi­sy­wa­ne są one przez SMF PROJECT Sandra Wildner na urzą­dze­niu koń­co­wym osoby od­wiedza­ją­cej Ser­wis In­ter­ne­to­wy, je­że­li prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa na to po­zwa­la. Plik cookie zwy­kle za­wie­ra nazwę do­me­ny, z któ­rej po­cho­dzi, swój „czas wy­ga­śnię­cia” oraz in­dy­wi­du­al­ną, lo­so­wo wy­bra­ną licz­bę iden­ty­fi­ku­ją­cą ten plik. In­for­ma­cje zbie­ra­ne za po­mo­cą pli­ków tego typu po­ma­ga­ją do­sto­so­wy­wać ofe­ro­wa­ne przez SMF PROJECT Sandra Wildner pro­duk­ty do in­dy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji i rze­czy­wi­stych po­trzeb osób od­wie­dza­ją­cych Ser­wis In­ter­ne­to­wy. Dają też moż­li­wość opra­co­wy­wa­nia ogólnych sta­ty­styk od­wie­dzin pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym.

2. SMF PROJECT Sandra Wildner wy­ko­rzy­stu­je dwa typy pli­ków co­okies:

 • Co­okies se­syj­ne: po za­koń­cze­niu sesji danej prze­glą­dar­ki lub wy­łą­cze­niu kom­pu­te­ra za­pi­sa­ne in­for­ma­cje są usu­wa­ne z pa­mię­ci urzą­dze­nia. Me­cha­nizm co­okies se­syj­nych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bowych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z kom­pu­te­rów Użyt­kow­ni­ków
 • Co­okies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne w pa­mię­ci urzą­dze­nia koń­co­we­go Użytkow­ni­ka i po­zo­sta­ją tam do mo­men­tu ich ska­so­wa­nia lub wy­ga­śnię­cia. Mecha­nizm co­okies trwa­łych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ków.

3. SMF PROJECT Sandra Wildner wy­ko­rzy­stu­je co­okies wła­sne w celu:

 • uwie­rzy­tel­nia­nia Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym i za­pew­nie­nia sesji Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym (po za­lo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użytkow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go po­now­nie wpisy­wać lo­gi­nu i hasła;
 • ana­liz i badań oraz au­dy­tu oglą­dal­no­ści, a w szcze­gól­no­ści do two­rze­nia anoni­mo­wych sta­ty­styk, które po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy
  ko­rzy­sta­ją ze Stro­ny In­ter­ne­to­wej Ser­wi­su, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struktu­ry i za­war­to­ści.

4. SMF PROJECT Sandra Wildner wy­ko­rzy­stu­je co­okies ze­wnętrz­ne w celu:

 • pre­zen­to­wa­nia na stro­nach in­for­ma­cyj­nych Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go, mapy wska­zu­ją­cej lo­ka­li­za­cję biura SMF PROJECT Sandra Wildner za po­mo­cą serwi­su in­ter­ne­to­we­go maps. google. com (ad­mi­ni­stra­tor co­okies ze­wnętrz­ne­go: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA);
 • zbie­ra­nia ogól­nych i ano­ni­mo­wych da­nych sta­tycz­nych za po­śred­nic­twem narzę­dzi ana­li­tycz­nych Go­ogle Ana­ly­tics (ad­mi­ni­stra­tor co­okies ze­wnętrz­ne­go:
  Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA);

5. Me­cha­nizm co­okies jest bez­piecz­ny dla kom­pu­te­rów Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su In­terne­to­we­go. W szcze­gól­no­ści tą drogą nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do kom­pu­terów Użyt­kow­ni­ków wi­ru­sów lub in­ne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gramo­wa­nia zło­śli­we­go. Nie­mniej w swo­ich prze­glą­dar­kach Użyt­kow­ni­cy mają moż­liwość ogra­ni­cze­nia lub wy­łą­cze­nia do­stę­pu pli­ków co­okies do kom­pu­te­rów. W przypad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji ko­rzy­sta­nie ze Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go bę­dzie moż­liwe, poza funk­cja­mi, które ze swo­jej na­tu­ry wy­ma­ga­ją pli­ków co­okies.

6. SMF PROJECT Sandra Wildner może gro­ma­dzić ad­re­sy IP Użyt­kow­ni­ków. Adres IP to numer przy­dzie­la­ny kom­pu­te­ro­wi osoby od­wie­dza­ją­cej Ser­wis In­ter­ne­to­wy przez do­staw­cę usług in­ter­ne­to­wych. Numer IP umoż­li­wia do­stęp do In­ter­ne­tu. W więk­szo­ści przy­pad­ków jest przy­pi­sy­wa­ny kom­pu­te­ro­wi dy­na­micz­nie, tj. zmie­nia się przy każ­dym po­łą­cze­niu z In­ter­ne­tem. Adres IP jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez SMF PROJECT Sandra Wildner przy dia­gno­zo­wa­niu pro­ble­mów tech­nicz­nych z ser­werem, two­rze­niu ana­liz sta­ty­stycz­nych (np. okre­śle­niu, z ja­kich re­gio­nów no­tu­je­my naj­wię­cej od­wie­dzin), jako in­for­ma­cja przy­dat­na przy ad­mi­ni­stro­wa­niu i udo­sko­na­laniu Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go, a także w ce­lach bez­pie­czeń­stwa oraz ewen­tu­al­nej identy­fi­ka­cji ob­cią­ża­ją­cych ser­wer, nie­po­żą­da­nych au­to­ma­tycz­nych pro­gra­mów do przeglą­da­nia tre­ści Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go.

7. Ser­wis In­ter­ne­to­wy za­wie­ra linki i od­no­śni­ki do in­nych stron in­ter­ne­to­wych. SMF PROJECT Sandra Wildner nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za za­sa­dy ochro­ny pry­watno­ści na nich obo­wią­zu­ją­ce.

§ 4

Prawa osób, któ­rych dane do­ty­czą

1. Prawo do cof­nię­cia zgody – pod­sta­wa praw­na: art. 7 ust. 3 RODO

 • Użyt­kow­nik ma prawo do cof­nię­cia każ­dej zgody, ja­kiej udzie­lił SMF PROJECT Sandra Wildner
 • Cof­nię­cie zgody ma sku­tek od mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody.
 • Cof­nię­cie zgody nie wpły­wa na prze­twa­rza­nie do­ko­ny­wa­ne przez SMF PROJECT Sandra Wildner zgod­nie z pra­wem przed jej cof­nię­ciem.
 • Cof­nię­cie zgody nie po­cią­ga za sobą dla Użyt­kow­ni­ka żad­nych ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji, może jed­nak unie­moż­li­wić dal­sze ko­rzy­sta­nie z usług lub funkcjo­nal­no­ści, które zgod­nie z pra­wem SMF PROJECT Sandra Wildner może świad­czyć je­dy­nie za zgodą.

2. Prawo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia da­nych – pod­sta­wa praw­na: art. 21 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo w do­wol­nym mo­men­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jego szcze­gól­ną sy­tu­acją – wobec prze­twa­rza­nia jego da­nych oso­bo­wych, w tym pro­fi­lo­wa­nia, je­że­li SMF PROJECT Sandra Wildner przetwa­rza jego dane w opar­ciu o praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res, np. mar­ke­ting pro­duk­tów i usług SMF PROJECT Sandra Wildner pro­wa­dze­nie sta­ty­sty­ki korzy­sta­nia z po­szcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go oraz ułatwie­nie ko­rzy­sta­nia ze Ser­wi­su In­ter­ne­to­we­go, a także ba­da­nie sa­tys­fak­cji.
 • Re­zy­gna­cja w for­mie wia­do­mo­ści e-mail z otrzy­my­wa­nia ko­mu­ni­ka­tów mar­ketin­go­wych do­ty­czą­cych pro­duk­tów lub usług, bę­dzie ozna­czać sprze­ciw Użytkow­ni­ka na prze­twa­rza­nie jego da­nych oso­bo­wych, w tym pro­fi­lo­wa­nia w tych ce­lach.
 • Je­że­li sprze­ciw Użyt­kow­ni­ka okaże się za­sad­ny i SMF PROJECT Sandra Wildner nie bę­dzie miał innej pod­sta­wy praw­nej do prze­twa­rza­nia da­nych
  oso­bo­wych, dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka zo­sta­ną usu­nię­te, wobec prze­twarza­nia któ­rych, Użyt­kow­nik wniósł sprze­ciw

3. Prawo do usu­nię­cia da­nych („prawo do bycia za­po­mnia­nym”) – pod­sta­wa praw­na: art. 17 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo do żą­da­nia usu­nię­cia wszyst­kich lub nie­któ­rych danych oso­bo­wych.
 • Użyt­kow­nik ma prawo żą­da­nia usu­nię­cia da­nych oso­bo­wych, je­że­li:
  – dane oso­bo­we nie są już nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zo­sta­ły ze­bra­ne lub w któ­rych były prze­twa­rza­ne;
  – wy­co­fał okre­ślo­ną zgodę, w za­kre­sie w jakim dane oso­bo­we były prze­twarza­ne w opar­ciu o jego zgodę;
  – wniósł sprze­ciw wobec wy­ko­rzy­sty­wa­nia jego da­nych w ce­lach mar­ke­tin­gowych;
  – dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem;
  – dane oso­bo­we muszą zo­stać usu­nię­te w celu wy­wią­za­nia się z obo­wiąz­ku praw­ne­go prze­wi­dzia­ne­go w pra­wie Unii lub pra­wie Pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu SMF PROJECT Sandra Wildner pod­le­ga;
  – dane oso­bo­we zo­sta­ły ze­bra­ne w związ­ku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeństwa in­for­ma­cyj­ne­go;
 • Po­mi­mo żą­da­nia usu­nię­cia da­nych oso­bo­wych, w związ­ku z wnie­sie­niem sprze­ci­wu lub wy­co­fa­niem zgody, SMF PROJECT Sandra Wildner może zacho­wać pewne dane oso­bo­we w za­kre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest nie­zbędne do usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń, jak rów­nież do wy­wią­za­nia się z praw­ne­go obo­wiąz­ku wy­ma­ga­ją­ce­go prze­twa­rza­nia na mocy prawa Unii lub prawa pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu pod­le­ga SMF PROJECT Sandra Wildner Do­ty­czy to w szcze­gól­no­ści da­nych oso­bo­wych obej­mu­ją­cych: imię, na­zwi­sko, adres e-mail, które to dane za­cho­wy­wa­ne są dla celów roz­pa­try­wania skarg oraz rosz­czeń zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem z usług SMF PROJECT Sandra Wildner, czy też do­dat­ko­wo ad­re­su za­miesz­ka­nia/ad­re­su ko­re­sponden­cyj­ne­go, nu­me­ru za­mó­wie­nia, które to dane za­cho­wy­wa­ne są dla celów roz­pa­try­wa­nia skarg oraz rosz­cz­eń zwią­za­nych z za­war­ty­mi umo­wa­mi sprzeda­ży lub świad­cze­niem usług.

4. Prawo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych – pod­sta­wa praw­na: art. 18 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo do żą­da­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia jego da­nych oso­bo­wych. Zgło­sze­nie żą­da­nia, do czasu jego roz­pa­trze­nia unie­moż­li­wia korzy­sta­nie z okre­ślo­nych funk­cjo­nal­no­ści lub usług, z któ­rych ko­rzy­sta­nie będzie się wią­za­ło z prze­twa­rza­niem da­nych ob­ję­tych żą­da­niem. SMF PROJECT Sandra Wildner nie bę­dzie też wy­sy­łał żad­nych ko­mu­ni­ka­tów, w tym mar­ke­tingo­wych.
 • Użyt­kow­nik ma prawo do żą­da­nia ogra­ni­cze­nia wy­ko­rzy­sta­nia da­nych oso­bowych w na­stę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  – gdy kwe­stio­nu­je pra­wi­dło­wość swo­ich da­nych oso­bo­wych – wów­czas SMF PROJECT Sandra Wildner ogra­ni­cza ich wy­ko­rzy­sta­nie na czas po­trzeb­ny do spraw­dze­nia pra­wi­dło­wo­ści da­nych, nie dłu­żej jed­nak niż na 7 dni;
  – gdy prze­twa­rza­nie da­nych jest nie­zgod­ne z pra­wem, a za­miast usu­nię­cia danych Użyt­kow­nik za­żą­da ogra­ni­cze­nia ich wy­ko­rzy­sta­nia;
  – gdy dane oso­bo­we prze­sta­ły być nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zo­sta­ły zebra­ne lub wy­ko­rzy­sty­wa­ne ale są one po­trzeb­ne Użyt­kow­ni­ko­wi w celu usta­lenia, do­cho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń;
  – gdy wniósł sprze­ciw wobec wy­ko­rzy­sta­nia jego da­nych – wów­czas ogra­nicze­nie na­stę­pu­je na czas po­trzeb­ny do roz­wa­że­nia, czy – ze wzglę­du na
  szcze­gól­ną sy­tu­ację – ochro­na in­te­re­sów, praw i wol­no­ści Użyt­kow­ni­ka przewa­ża nad in­te­re­sa­mi, które re­ali­zu­je Ad­mi­ni­stra­tor, prze­twa­rza­jąc dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ka.

5. Prawo do­stę­pu do da­nych – pod­sta­wa praw­na: art. 15 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo uzy­skać od Ad­mi­ni­stra­to­ra po­twier­dze­nie, czy prze­twarza dane oso­bo­we, a je­że­li ma to miej­sce, Użyt­kow­nik ma prawo:
  – uzy­skać do­stęp do swo­ich da­nych oso­bo­wych;
  – uzy­skać in­for­ma­cje o ce­lach prze­twa­rza­nia, ka­te­go­riach prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, o od­bior­cach lub ka­te­go­riach od­bior­ców tych da­nych, plano­wa­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia da­nych Użyt­kow­ni­ka albo o kry­te­riach
  usta­la­nia tego okre­su (gdy okre­śle­nie pla­no­wa­ne­go okre­su prze­twa­rza­nia danych nie jest moż­li­we), o pra­wach przy­słu­gu­ją­cych Użyt­kow­ni­ko­wi na mocy RODO oraz o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go, o źró­dle tych da­nych, o zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu oraz o za­bez­pie­cze­niach sto­so­wa­nych w związ­ku z prze­ka­za­niem tych da­nych poza Unię Eu­ro­pej­ską;
  – uzy­skać kopię swo­ich da­nych oso­bo­wych.

6. Prawo do spro­sto­wa­nia da­nych – pod­sta­wa praw­na: art. 16 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo do żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­stowa­nia do­ty­czą­cych jego da­nych oso­bo­wych, które są nie­pra­wi­dło­we.
  Z uwzględ­nie­niem celów prze­twa­rza­nia, Użyt­kow­nik, któ­re­go dane do­ty­czą ma prawo żą­da­nia uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych da­nych oso­bo­wych, w tym przez przed­sta­wie­nie do­dat­ko­we­go oświad­cze­nia, kie­ru­jąc proś­bę na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

7. Prawo do prze­no­sze­nia da­nych – pod­sta­wa praw­na: art. 20 RODO.

 • Użyt­kow­nik ma prawo otrzy­mać swoje dane oso­bo­we, które do­star­czył Ad­mini­stra­to­ro­wi, a na­stęp­nie prze­słać je do in­ne­go, wy­bra­ne­go przez sie­bie, admi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych. Użyt­kow­nik ma rów­nież prawo żądać, by dane oso­bo­we zo­sta­ły prze­sła­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra bez­po­śred­nio ta­kie­mu ad­mi­ni­stra­to­ro­wi, o ile jest to tech­nicz­nie moż­li­we. W takim przy­pad­ku Ad­mini­stra­tor prze­śle dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka w po­sta­ci pliku w for­ma­cie .csv, który jest for­ma­tem po­wszech­nie uży­wa­nym, na­da­ją­cym się do od­czy­tu maszy­no­we­go i po­zwa­la­ją­cym na prze­sła­nie otrzy­ma­nych da­nych do in­ne­go admi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych.

8. W sy­tu­acji wy­stą­pie­nia przez Użyt­kow­ni­ka z upraw­nie­niem wy­ni­ka­ją­cym z po­wyższych praw, SMF PROJECT Sandra Wildner speł­nia żą­da­nie albo od­ma­wia jego spełnie­nia nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ciągu mie­sią­ca po jego otrzy­ma­niu. Jeże­li jed­nak – z uwagi na skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter żą­da­nia lub licz­bę żądań – PROFIT AGNIESZ­KA JA­SI­KOW­SKI nie bę­dzie mógł speł­nić żą­da­nia w ciągu mie­sią­ca, speł­ni je w ciągu ko­lej­nych dwóch mie­się­cy in­for­mu­jąc Użyt­kow­ni­ka uprzed­nio w ter­mi­nie mie­sią­ca od otrzy­ma­nia żą­da­nia – o za­mie­rzo­nym prze­dłu­że­niu ter­mi­nuoraz jego przy­czy­nach.

9. Użyt­kow­nik może zgła­szać do Ad­mi­ni­stra­to­ra skar­gi, za­py­ta­nia i wnio­ski do­ty­czące prze­twa­rza­na jego da­nych oso­bo­wych oraz re­ali­za­cji przy­słu­gu­ją­cych mu uprawnień.

10. Użyt­kow­nik ma prawo żądać od SMF PROJECT Sandra Wildner prze­ka­za­nia kopii stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych kie­ru­jąc za­py­ta­nie w spo­sób wska­za­ny w §6 Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści.

11. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je prawo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, w za­kre­sie na­ru­sze­nia jego praw do ochro­ny da­nych
oso­bo­wych lub in­nych praw przy­zna­nych na mocy RODO.

§ 5

Za­rzą­dza­nie bez­pie­czeń­stwem – hasło

1. SMF PROJECT Sandra Wildner za­pew­nia Użyt­kow­ni­kom bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne po­łą­cze­nie pod­czas prze­sy­ła­nia da­nych oso­bo­wych oraz pod­czas lo­go­wa­nia się do Konta Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie. SMF PROJECT Sandra Wildner sto­su­je cer­ty­fi­kat SSL wy­sta­wio­ny przez jedną z czo­ło­wych świa­to­wych firm w za­kre­sie bez­pie­czeństwa i szy­fro­wa­nia prze­sy­ła­nych da­nych przez sieć In­ter­net.

2. W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik po­sia­da­ją­cy konto w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym utra­cił w ja­ki­kol­wiek spo­sób hasło do­stę­pu, Ser­wis In­ter­ne­to­wy umoż­li­wia wy­ge­ne­ro­wa­nie no­we­go hasła. SMF PROJECT Sandra Wildner nie wy­sy­ła przy­po­mnie­nia hasła. Hasło jest prze­cho­wy­wa­ne w for­mie za­szy­fro­wa­nej, w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy jego od­czy­ta­nie. Celem wy­ge­ne­ro­wa­nia no­we­go hasła na­le­ży podać adres e-mail w formu­la­rzu do­stęp­nym pod lin­kiem „Nie pa­mię­tasz hasła”, po­da­nym przy for­mu­la­rzu lo­go­wa­nia do konta w Ser­wi­sie In­ter­ne­to­wym. Użyt­kow­nik na adres pocz­ty elek­tronicz­nej po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji lub za­pi­sa­ny w ostat­niej zmia­nie pro­fi­lu konta otrzy­ma wia­do­mość elek­tro­nicz­ną za­wie­ra­ją­cą prze­kie­ro­wa­nie do de­dy­ko­wa­ne­go for­mu­la­rza udo­stęp­nio­ne­go na Stro­nie In­ter­ne­to­wej Ser­wi­su, gdzie Użyt­kow­nik będzie miał moż­li­wość usta­le­nia no­we­go hasła.

3. SMF PROJECT Sandra Wildner nigdy nie wy­sy­ła żad­nej ko­re­spon­den­cji, w tym ko­re­spon­den­cji elek­tro­nicz­nej z proś­bą o po­da­nie da­nych do lo­go­wa­nia, a w szczegól­no­ści hasła do­stę­po­we­go do konta Użyt­kow­ni­ka.

§ 6

Zmia­ny Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści

1. Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści może ulec zmia­nie, o czym SMF PROJECT Sandra Wildner po­in­for­mu­je Użyt­kow­ni­ków z wy­prze­dze­niem 7 dni.

2. Py­ta­nia zwią­za­ne z Po­li­ty­ką Pry­wat­no­ści pro­si­my kie­ro­wać na adres: office@smfproject.com